Népszerű eladások

Információ

Gyártók

Új termékek

Leértékelések

Beszállítók

Nincs beszállító

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ - KORZET KFT

Hatályos: 2018. 05.22. napjától

Tartalom jegyzék:

Általános rendelkezések

 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja

1. Értelmező rendelkezések

2. Az adatkezelő megnevezése

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes

    és jogi személyek, az adatfeldolgozó

4. A kezelt személyes adatok köre

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

6. Az adatkezelés időtartama

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

8. Érintetti jogok

9. Egyéb rendelkezések

 

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

 

Általános rendelkezések

Az Korzet Kft (székhelye: 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99 3/D/4

Cégjegyzék szám: 01-09-668563 ,

adószám: 12332887-2-43,

kapcsolattartás: 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99 3/D/4

telefon: 061/3579707 , 06/30-8251585

mail: rendeles@korzet.hu

Adatvédelmi tisztviselő : Plavecz Lívia

mint Adatkezelő az általa üzemeltetett

http:// www.korzet.hu

weboldal és az ott meghatározott egyéb címeken elérhető weboldalak (a továbbiakban: „weboldal”)által nyújtott szolgáltatásaihoz kapcsolódóan a felhasználó természetes személyek („ügyfél“)valamennyi adatkezelése során a jelen Adatvédelmi Tájékoztató alapján jár el. Az Ügyfél a weboldalra történő belépéssel, és a weboldalhasználatával magára nézve kötelezőnek fogadja el Az Európai Unió Általános Adatvédelmi Rendelet (679/2016 sz. rendelet, a továbbiakban: GDPR) 13. cikke alapján  a jelen Tájékoztató rendelkezéseit.

 

Az Adatvédelmi tájékoztató célja

Az tájékoztató célja, hogy meghatározza az Adatkezelő által kezelt személyes adatok körét, az adatkezelés módját, valamint biztosítsa az adatvédelem és adatkezelés alkotmányos elveinek, az adatbiztonság követelményeinek érvényesülését annak érdekében, hogy a felhasználó természetes

személyek magánszférájának a tiszteletben tartása megvalósuljon az érintettek személyes adatainak gépi feldolgozása, illetőleg kezelése során.

 

1. Értelmező rendelkezések

1.1. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját meghatározza,az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszközt) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja,vagy az adatfeldolgozóval végrehajtatja.

1.2. Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül az adaton végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása,megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adat további  felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személyazonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése.

1.3. Személyes adat: az érintettel kapcsolatba hozható adat - különösen az érintett neve, azonosítójele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociálisazonosságára jellemző ismeret -, valamint az adatból levonható, az érintettre vonatkozókövetkeztetés.

1.4. Hozzájárulás: az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adat- teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez.

1.5. Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése,függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adaton végzik.

1.6. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely szerződés alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján kötött szerződést is - adatok feldolgozását végzi.

1.7. Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy.

 

2. Az adatkezelő megnevezése

Szervezet neve: Korzet Kft

Székhelye: 1194 Budapest, Ady Endre út 97-99 3/D/4

Nyilvántartási szám: 01/09/668563

Szervezet adószáma: 12332887-2-43

Email: level@korzet.hu , rendeles@korzet.hu

Adatkezelési nyilvántartási száma: -

A 2011. évi CXII. törvény 65. § (3) a) pontja értelmében nem vezet adatvédelmi nyilvántartást a Hatóság arról az adatkezelésről, amely az adatkezelővel munkaviszonyban, tagsági viszonyban, - a pénzügyi szervezetek, közüzemi szolgáltatók, elektronikus hírközlési szolgáltatók ügyfelei kivételével - ügyfélkapcsolatban álló személyek adataira vonatkozik.

 

3. Az adatok megismerésére jogosult természetes és jogi személyek, az adatfeldolgozó:

Az adatokat az Adatkezelő Alapszabályában és SZMSZ-ében meghatározott vezetősége, illetve a vezetőség által külön erre felhatalmazott személyek jogosultak megismerni Adatkezelő az adatokat nem teszik közzé, harmadik személyek számára nem adják ki.

 

4. A kezelt személyes adatok köre

A jelen tájékozató kizárólag a természetes személyek adatainak a kezelésére terjed ki, tekintettel arra, hogy személyes adatok kizárólag természetes személyek vonatkozásában értelmezhetők.

A Weboldal bármely internethasználó által regisztráció nélkül hozzáférhető tartalmakat is biztosít. Bizonyos tartalmi szolgáltatásai és hírlevél funkciója azonban csak regisztrált felhasználók számára hozzáférhető. Regisztrált felhasználó az lehet, akit a az Adatkezelő a saját belső szabályzatának megfelelően erre feljogosít. A regisztráció folyamata ingyenes.

4.1. A regisztráció során az Ügyfélnek kötelezően meg kell adnia a következő személyes adatokat:

Ügyfél neve,

E-mail címe,

Ügyfél által kitalált jelszó.

4.2. A www.korzet.hu(továbbiakban: Weboldal) adatbázisa az Ügyfél adatait a regisztrációval nyújtott szolgáltatások teljesítése érdekében tárolja, azokat az adatkezelő továbbadni sem reklámfelhasználás, sem egyéb célra - az Ügyfél kifejezett hozzájárulása hiányában- nem jogosult.

 

A megrendeléshez szükséges adatfelvétel során az Korzet Kft a következő adatokat rögzíti a Megrendelőkről:

 

A Megrendelő azonosításához szükséges adatokat:

Név

Szállítási cím

Elektronikus levelezési cím

Elérhetőségi telefonszáma.

Számlázási név, cím

Cég esetén adószám a számlázáshoz.

 

A megrendelések kiszállítása érdekében a Korzet Kft a következő adatokat bocsátja a megrendelések kiszállítását szervező és végrehajtó teljesítési segédjeinek –Complexress Kft futárszolgálat , Magyar Posta -rendelkezésére:

 

 

Megrendelő neve

A teljes szállítási cím

Egyéb közlendő

A megrendelés összetétele, a megrendelés összege szállítási díjjal együtt

Megrendelő email címe és telefonszáma

 

4.3. A Weboldalon tett látogatások során egy vagy több cookie-t - apró információcsomagot, amelyet a szerver küld a böngészőnek, majd a böngésző visszaküld a szervernek minden, a szerver felé irányított kérés alkalmával - küldünk az Ügyfél számítógépére, amely(ek) révén annak böngészője egyedileg azonosítható lesz. Ezen cookie-k kizárólag a felhasználói élmény javítása, a belépési folyamat automatizálása, valamint reklámtevékenységünk hatékonyságának mérése érdekében működnek.

4.4. Az Ügyfél személyes adatainak kezelése során a Szolgáltató betartja az információs önrendelkezési jogról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásait.

4.5. Az Ügyfél mindenkor jogosult az adatkezelést letiltani.

 

5. Az adatkezelés jogalapja, módja és célja

5.1. Az adatkezelés jogalapja az Ügyfél önkéntes hozzájárulása. A hozzájárulást az Ügyfél a fentiekben megjelölt adatok kezelése tekintetében jelen adatvédelmi szabályzat előzetes megismerését követően történő kifejezett elfogadásával – az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával – illetőleg a Weboldal használatával, a regisztrációval, a kérdéses adatok önkéntes megadásával adja meg. A hírlevéllel kapcsolatban az Ügyfél az erre vonatkozó jelölőnégyzet kipipálásával kifejezett és önkéntes hozzájárulását adja ahhoz, hogy Adatkezelő a Weboldallal kapcsolatos híreket, információkat küldjön az Ügyfél által a regisztráció során megadott e-mailcímre.

5.2.1 Az adatkezelés célja a Korzet Kft termékeinek megrendelésével  kapcsolatos

szolgáltatás és az ezzel, valamint az Adatkezelő működésével összefüggő egyébinformációk megadása. Webáruház által nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben kezeli és tárolja. Nevezetesen a megrendelés teljesítése, a rendelési feltételek későbbi bizonyítása céljából.  Az adatokat harmadik fél részére ki nem adja. Kivéve, ha az a szerződés teljesítése érdekében történik, szerződés teljesítésében közreműködő szállítmányozó futárszolgálat részére. Azonban az így esetlegesen kiadott adatokat a szállítmányozó futárszolgálat nem jogosult felhasználni, tárolni, valamint továbbítani.

A Szolgáltató az Ügyfél által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten tárolja. Ügyfél a weboldalon történő regisztrációval hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait az alábbi célokra felhasználhassuk:

Az adatkezelő az alábbi célokból végez adatkezelést a jogszabályokkal összhangban:

a)   webáruházon keresztül lebonyolított termék értékesítéshez kapcsolódóan a vevők, illetve kapcsolódó szolgáltatás igénybevevőinek adatait jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;

b)   lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;

c)   pályázók adatainak kezelése;

d)   partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése;

e)   ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;

f)   belső adminisztráció megkönnyítés;

5.2.2Jogalapok az ügyfél személyes adatainak felhasználáshoz

Az ügyfel személyes adatainak használatát az alábbiak alapozzák meg mint jogalapok:

a számviteli jogszabályoknak megfelelő számla kiállítása: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

kapcsolattartás: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. A partnerek munkavállalóinak, alkalmazottainak adatai esetében az adatkezelés jogalapja, érdekmérlegelés. Az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

munkavállalók adatainak kezelése: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b), c) pontok.

szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

on-line regisztráció jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

hangfelvétel készítése telefonhívásokról: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem, munkavállalók/pályázók  esetében az Mt.-ben meghatározott munkáltatói jogos érdek.

A b) és g) pontban szereplő érdekmérlegelési tesztek a level@korzet.hu e-mail címre küldött kérelem esetén tekinthetők meg.

5.3. A regisztráció során megadott elektronikus levélcímek (e-mail címek) adatkezelő általi felhasználásának módja a következő: az e-mail címek kezelése az ügyfél azonosítását, a szolgáltatások igénybevétele során a kapcsolattartási célokat, szolgál. Adatkezelő az általa nyújtott szolgáltatásokra vonatkozó tájékoztatást elektronikus formában, e-mailben juttatja el ügyfél részére.

5.4. Az Ügyfél által megadott telefonszám adatkezelő általi felhasználási célja a következő: a folyamat során kapcsolattartási célokat szolgál.

5.5. Az Ügyfél adatait kizárólag számítástechnikai eszközzel végrehajtott adatfeldolgozással kezeljük. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatok célja statisztika-készítés, az informatikai rendszer technikai fejlesztése, a felhasználók jogainak védelme. Az automatikusan rögzítésre kerülőadatok (naplóállományok, logfile-ok) az alábbiak: az ügyfél számítógépének dinamikus IP címe, az ügyfél számítógépének beállításaitól függően az ügyfél által használt számítógép operációsrendszerének és böngészőjének típusa, az ügyfélnek a Weboldallal kapcsolatos aktivitása. Ezen adatok felhasználása egyrészről technikai célokat szolgál - pl. a szerverek biztonságos üzemeltetése,utólagos ellenőrzése, másrészt az Adatkezelő ezen adatokat oldalhasználati statisztikák készítéséhez, a felhasználói igények elemzéséhez használja fel a szolgáltatások színvonalának emelése érdekében. A fenti adatok az ügyfél azonosítására nem alkalmasak, és ezeket a Szolgáltató egyéb személyes adatokkal nem kapcsolja össze.

5.6. A weboldal független látogatottsági és egyéb web analitikai adatok kinyerése érdekében az Adatkezelő igénybe veszi a Google Analytics szoftvert, ezért ezen adatok vonatkozásában a Google Inc. Adatvédelmi irányelve a https://google.com/intl/h_All/policies/privacy oldalon érhető el. A Weboldal felhasználója tudomásul veszi, hogy adatainak a Google Inc általi feldolgozásához a weboldal használatával hozzájárul.

5.7. Az adatkezelő a megadott személyes adatokat az e pontokban írt céloktól eltérő célokra nem használhatja fel. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása -hacsak törvény ettől eltérően nem rendelkezik kötelező erővel - a felhasználó előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges kizárólag.

5.8. Adatkezelő a neki megadott személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel. Bármely Ügyfél e-mail címének megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a felhasználót terheli, aki az e-mailcímet regisztrálta.

 

 

5.9 Közösségi oldalak adatkezelés

Az adatkezelés célja:

A facebook.com oldalon a Társaság tevékenységének, felépítésének, álláslehetőségek, céggel kapcsolatos újdonságok bemutatása

Az adatkezelés jogalapja:

Az információszabadságról és az információs önrendelkezési jogról szóló 2011.évi CXII. tv 5.§ alapján az érintett önkéntes hozzájárulása a facebook.com közösségi oldalon történő regisztrációval és a weboldal lájkolásával. Az adatkezelés időtartama: Az adatkezelés a facebook.com oldalon valósul meg. Az adatkezelés időtartamára, módjára, az adatok törlési és módosítási lehetőségeire a facebook.com közösségi oldal szabályzása vonatkozik. ( http://www.facebook.com/about/privacy )

 

 

6. Az adatkezelés időtartama

6.1. A regisztráció során kötelezően megadott adatok kezelése a regisztrációval kezdődik és annak törléséig tart. Nem kötelező adatok esetén az adatkezelés az adat megadásának időpontjától a kérdéses adat törléséig tart. A regisztráció során rögzített adatok megváltoztatását, vagy törlését a regisztrált Ügyfél a bejelentkezést követően a „Saját fiókban” kezdeményezheti.

6.2. Fenti rendelkezések nem érintik a jogszabályban (pl. számviteli jogszabályokban) meghatározott megőrzési kötelezettségek teljesítését.

 

 

7. Az adatokat megismerni jogosult személyek köre

7.1. Az adatokat elsődlegesen Adatkezelő, illetve Adatkezelő belső munkatársai jogosultak megismerni, azonban azokat nem teszik közzé, harmadik személyek részére nem adják át.

7.2. Az alapul fekvő informatikai rendszer üzemeltetése, a megrendelések teljesítése, az elszámolás rendezése körében Adatkezelő adatfeldolgozót (pl. rendszerüzemeltető, könyvelő) vehet igénybe. Adatkezelő az ilyen külső szereplők adatkezelési gyakorlatáért nem felelős.

7.3. A fentieken túl az Ügyfélre vonatkozó személyes adatok továbbítására kizárólag törvényben kötelezően meghatározott esetben, illetve az Ügyfél hozzájárulása alapján kerülhet sor.

 

 

 

8. Érintetti jogok

8.1. Az Ügyfél bármikor jogosult tájékoztatást kérni a Adatkezelő által kezelt, rá vonatkozószemélyes adatokról, továbbá bármikor módosíthatja azokat. Ügyfél jogosult továbbá adatai törlésének kérésére az e pontban megadott elérhetőségek útján.

8.2. Szolgáltató az Ügyfél kérésére tájékoztatást ad a rá vonatkozó, általa kezelt adatokról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg adatait. Szolgáltató a kérelem benyújtásától számított 30 napon belül írásban adja meg a kért tájékoztatást.

8.3. Az Ügyfél bármely, az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéssel, illetve észrevétellel az Adatkezelő munkatársához fordulhat a fenti elérhetőségeken keresztül. Levelezési cím: 1194 Budapest Ady Endre út 97-99 3/D/4 E-mail:monika.szmoleniczki@korzet.hu

8.4. Az Ügyfél bármikor jogosult a helytelenül rögzített adatainak helyesbítését, vagy azok törlését kérni. Egyes adatait az Ügyfél a Honlapon maga helyesbítheti; egyéb esetekben Szolgáltató a kérelem beérkezésétől számított 3 munkanapon belül törli az adatokat, ez esetben azok nem lesznek újra helyreállíthatók. A törlés nem vonatkozik a jogszabály (pl. számviteli szabályozás) alapján szükséges adatkezelésekre, azokat Szolgáltató a szükséges időtartamig megőrzi.

8.5. Az ügyfél bíróság előtt érvényesítheti jogait, kérheti továbbá az adatvédelmi biztos segítségét is.

Ügyfél, jogsértés esetén jogorvoslatért fordulhat:

 

1, Budapesti Törvényszék 1055 Budapest Markó út 27

 

     

   2, Adatvédelmi Biztos Hivatalához (1051 Budapest, Nádor u. 22.) ugyfelszolgalat@naih.hu

   3, A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz

 

8.6. Amennyiben az Ügyfél szolgáltatás igénybevételéhez a regisztráció során harmadik fél adatait adta meg, vagy a Weboldal használata során bármilyen módon kárt okozott, a Szolgáltató jogosult az Ügyféllel szembeni kártérítés érvényesítésére. A Szolgáltató ilyen esetben minden tőle telhetősegítséget megad az eljáró hatóságoknak a jogsértő személy személyazonosságának megállapítása céljából.

 

9. Egyéb rendelkezések

9.1. Szolgáltató rendszere a felhasználók aktivitásáról adatokat gyűjthet, melyek nem kapcsolhatóak össze a felhasználók által a regisztrációkor megadott egyéb adatokkal, sem más honlapok vagy szolgáltatások igénybevételekor keletkező adatokkal.

9.2. Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Szolgáltató az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

9.3. Szolgáltató kötelezi magát, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai intézkedéseket, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg mindent megtesz annak érdekében, hogy megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat esetlegesen továbbítja vagy átadja, ugyan csak felhívja ez irányú kötelezettségeinek teljesítésére.

9.4. Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy jelen Szabályzatot az Ügyfelek előzetes értesítése mellett egyoldalúan módosítsa. A módosítás hatályba lépését követően az Ügyfél a szolgáltatáshasználatával ráutaló magatartással elfogadja a módosított Szabályzatban foglaltakat.

 

 

 

 

ADATKEZELŐ NYILATKOZATA

Az Adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen Tájékoztató tartalmát, és kötelezettséget vállal arra, hogy szolgáltatásával kapcsolatos adatkezelése megfelel a jelen Adatkezelési tájékoztatóban megfogalmazott előírásoknak.

  

Adatkezelések nyilvántartása (GDPR 30. cikk)

 

Tevékenység

Kezelt adatok

Adatkezelési cél

Adatkezelési jogalap

Adattovábbítás

Tárolás módja és ideje

Számviteli bizonylat kiállítása

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

NodeConto számlázó program

Legalább 8 év

Számviteli, könyvelési tevékenység

Név

Lakcím

(adószám)

számla kiállítása szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, mérleg készítés

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

Ecofact Kft

könyvelőiroda

 

Legalább 8 év

Kapcsolattartási adatok

Név

Telefonszám

Számlázási cím

Szállítási cím

E-mail cím

Időpont egyeztetés, lemondások

adatmódosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Ügyfélszolgálati kollegák

 

egy év

Regisztrációs adatok

Név

Telefonszám

E-mail cím

Ügyfél-account létrehozása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont

Ügyfélszolgálati kollegák

 

egy év

Megrendelés teljesítése

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

Megrendelés teljesítése, termék kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont

Logisztikai partner: Complexpress Kft futárszolgálat

öt év

panaszkezelés

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Kamaránál működő békéltető testület

öt év

visszahívások

Név

Telefonszám

E-mail cím

Lakcím v. szállítási cím

fogyasztói panaszok kezelése

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

 

 

fogyasztóvédelmi referens:

Kamaránál működő békéltető testület

öt év